Přeskočit na obsah

Pravidla soutěže

Specifikace závazných pravidel a podmínek (dále jen “pravidla”) soutěže Cena děkana Fakulty dopravní ČVUT v Praze (dále jen “Cena děkana” či “soutěž”), pořádané v akademickém roce 2023/2024. 

1.1. Organizátorem, pořadatelem a vyhlašovatelem soutěže Cena děkana je České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní (dále jen “Fakulta dopravní” či “FD”) se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, adresa děkanátu  fakulty Konviktská 20, 110 00 Praha 1, IČ: 68407700, veřejná vysoká škola, zastoupená prof. Ing. Ondřejem Přibylem, Ph.D., děkanem ČVUT v Praze Fakulty dopravní (dále jen “Organizátor”).

2.1. Přihlašování do soutěže probíhá v termínu od 15.11.2023 do 15.1.2024. Veškeré přihlášky doručené po této lhůtě budou ze soutěže vyřazeny.

2.2. Hodnocení soutěžních prací proběhne v průběhu akademického roku 2023/2024, a to dvoukolově. V prvním kole budou soutěžní práce hodnoceny na neveřejném jednání odborné poroty, následně pak v druhém kole v rámci prezentace soutěžních prací v budově Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, kde soutěžící či soutěžní týmy představí své práce odborné porotě osobně.

Přesné datum konání prezentace soutěžních prací bude uvedeno v dostatečném předstihu na webových stránkách soutěže https://cena-dekana.fd.cvut.cz

2.3. Výhry budou předány výhercům osobně po prezentaci soutěžních prací a vyhodnocení soutěže.

3.1. Soutěže se mohou zúčastnit fyzické osoby, studenti středních škol a gymnázií starší 15 let, a to buď jako jednotliví soutěžící (dále jen “soutěžící”) nebo ve 2 členných soutěžních týmech (dále jen “soutěžní tým”).

3.2. Ze soutěže budou vyřazeni ti soutěžící, kteří nesplní požadované podmínky soutěže či kteří jednají v rozporu s pravidly nebo dobrými mravy. Pokud se ukáže, že se tento soutěžící přes výše uvedené stal výhercem, např. v důsledku poskytnutí nepravdivých informací, nevznikne mu nárok na výhru.

4.1. Soutěžící mají za úkol vytvořit odbornou práci s tematikou v oblasti dopravy, elektronických komunikací či moderních technologií, a to v následujících tematických okruzích: 

i. Dopravní stavby 

ii. Ekonomika dopravy a elektronických komunikací 

iii. Design dopravních prostředků a staveb 

iv. Doprava ve městech a aglomeracích

v. Využití moderních technologií v oblasti dopravy (telematika, digitalizace)

vi. Autonomní dopravní prostředky

vii. Smart Cities 

viii. Bezemisní doprava

4.2. Soutěžní práce musí být zpracovány a zaslány v elektronické formě v doporučeném rozsahu  maximálně 10 normostran či 10 listů výkresů a kreseb, anebo jejich kombinací ve stanoveném rozsahu. Přípustné jsou běžné formáty elektronických dokumentů (pdf, docx.).

Další povinnou součástí práce je video příspěvek (v běžné kvalitě natočený na mobilní telefon), ve kterém soutěžící shrne/shrnou obsah své práce. Tato video upoutávka se může skládat ze záběrů na místo či věc, které se ve své práci věnuje/věnují a doprovázena mluveným slovem, nebo ze záběrů autora/autorů s jeho/jejich komentářem na nějakém dopravně zajímavém místě.

4.3.

Registrace do soutěže probíhá na základě těchto pravidel, vyplněním a odesláním registračního formuláře, zpracováním odborné práce a videopříspěvku a jejich vložením do formuláře, který je dostupný na adrese https://cena-dekana.fd.cvut.cz. Podmínkou pro účast v soutěži je také udělení souhlasu s užitím autorského díla v rozsahu dle znění těchto pravidel a potvrzení seznámení se s pravidly soutěže a podmínkami ochrany osobních údajů, a to každým jednotlivým soutěžícím elektronickou cestou.  

4.4. Registrované soutěžní práce jednotliví soutěžící či soutěžní týmy následně představí odborné porotě v rámci prezentace soutěžních prací, která se bude konat v budově Fakulty dopravní ČVUT v Praze, Konviktská 20, 110 00 Praha 1. Osobní účast soutěžících či soutěžního týmu na této prezentaci je nutnou podmínkou účasti v soutěži. Pokud se soutěžící či soutěžní tým nedostaví na prezentaci soutěžních prací, bude jejich práce ze soutěže vyřazena.

4.5. V rámci veřejné prezentace soutěžních prací soutěžící nebo soutěžní týmy stručně představí v časovém limitu 10 minut odborné porotě svou soutěžní práci, a to maximálně výstižně, s důrazem na hlavní myšlenky a dosažené cíle práce. Jako podklad pro veřejné představení soutěžní práce si soutěžící či soutěžní týmy připraví prezentaci v elektronické formě v běžných formátech (pdf, pptx, ppt) v rozsahu max. 10 slidů. V rámci představení soutěžní práce mohou členové odborné poroty pokládat soutěžícím či soutěžním týmům doplňující dotazy. 

5.1. Soutěžní práce budou hodnoceny odbornou porotou, složenou z předních odborníků a studentů Fakulty dopravní ČVUT v Praze. Hodnocení bude probíhat dvoukolově. 

5.2. V prvním kole odborná porota na neveřejném jednání vyhodnotí doručené soutěžní práce a přidělí každé práci bodové ohodnocení v rozsahu 0-10 bodů. Kritérii hodnocení budou zejména nápad, originalita, kvalita a detail zpracování. 

5.3. Ve druhém kole odborná porota na veřejné prezentaci soutěžních prací vyhodnotí prezentace  jednotlivých soutěžících či soutěžních týmů a přidělí každé soutěžní práci  bodové ohodnocení v rozsahu 0-10 bodů. 

5.4. Ze soutěžních prací odborná porota na základě součtu bodových hodnocení z obou kol vybere 3 nejlepší práce, které odmění Organizátor následujícími cenami: 

1. místo – Účast na seznamovacím kurzu FD (UZEL) zdarma pro studenty maturitních ročníků, kteří se zapíší ke studiu na FD, Alza poukázka na nákup zboží ve výši 2 500 Kč, promo předměty

2. místo – Alza poukázka na nákup zboží ve výši 2 000 Kč, promo předměty

3. místo – Alza poukázka na nákup zboží ve výši 1 500 Kč, promo předměty

6.1. Registrací do soutěže udělují soutěžící Organizátorovi licenci k výkonu práva užít soutěžní práci (dílo) v původní nebo zpracované či pozměněné podobě všemi možnými způsoby užití, jež povaha díla připouští, a to pro komerční i nekomerční účely, bez množstevních nebo územních omezení. Organizátor je  tímto způsobem oprávněn užívat všechna registrovaná soutěžní díla od data jejich registrace do 31.12.2030.

6.2. Licence k užití registrovaných soutěžních prací (děl) se uděluje jako nevýhradní, přičemž Organizátor nemá nahrané a registrované soutěžní práce (díla) povinnost jakýmkoliv způsobem užít. Licence k užití soutěžních prací se uděluje jako bezplatná.

6.3. Výherní soutěžní práce je Organizátor oprávněn zveřejnit a publikovat na webových stránkách www.fd.cvut.cz či www.cvut.cz a na sociálních sítích FD či ČVUT pod registračním názvem soutěžní práce, s uvedením autorů a jejich školy.

6.4. Soutěžící si jsou vědomi, že registrované soutěžní práce se autorům nevracejí a udělují tímto Organizátorovi souhlas po uplynutí oprávnění k užití díla dle čl. 6.1 dílo zničit.

7.1. Osobní údaje poskytnuté Organizátorovi v rámci registrace do soutěže zpracovává ČVUT v Praze Fakulta dopravní jako správce výlučně pro účely realizace soutěže a ochrany právních nároků z účasti v soutěži po dobu nezbytně nutnou pro naplnění těchto účelů. Zákonným důvodem pro zpracování je plnění smluvních povinností. Poskytnuté osobní údaje může ČVUT v Praze Fakulta dopravní zpracovávat také na základě oprávněných zájmů. Oprávněnými zájmy jsou zejména výkon a ochrana právních nároků. Podrobné informace o zpracování osobních údajů naleznou soutěžící na webových stránkách ČVUT v Praze  https://www.cvut.cz/ochrana-osobnich-udaju-gdpr.

8.1. Organizátor je oprávněn kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených soutěžícím v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel soutěžícím je Organizátor oprávněn neumožnit soutěžícímu účast v soutěži, případně jej ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez náhrady. Rozhodnutí Organizátora o takovém opatření je konečné. 

8.2. V případě jakéhokoliv porušení těchto pravidel, podvodného získání výhry či jednání v rozporu s dobrými mravy si Organizátor vyhrazuje právo kdykoliv soutěž přerušit, ukončit, změnit tyto podmínky soutěže, či nevydat případné výhry. 

8.3. Výherci nejsou oprávněni požadovat místo výhry jakékoliv jiné plnění. Výherci nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany Organizátora než jaká jsou uvedená v těchto pravidlech. 

8.4. Výhry v soutěži nejsou právně vymahatelné. 

8.5. Organizátor neodpovídá za funkčnost aplikací, doručení zpráv či výher. 

8.6. O veškerých námitkách a protestech rozhoduje s konečnou platností Organizátor. 

8.7. Organizátor si dále vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit, nebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na stránkách https://cena-dekana.fd.cvut.cz, kde jsou tak k dispozici platná a úplná pravidla. 

8.8. Účastí v soutěži Soutěžící souhlasí s pravidly soutěže a potvrzuje, že měl možnost se seznámit s podmínkami ochrany osobních údajů.

V Praze dne 15. 11. 2023

Odborná porota

Záštitu převzali:
prof. Ing. Ondřej Přibyl, Ph.D.
Děkan
Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.
Proděkan pro pedagogickou činnost, Ústav dopravní telematiky
Porota:
Ing. Zdeněk Michl
Ústav logistiky a managementu dopravy
Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ústav dopravních systémů
Ing. Jakub Nováček, Ph.D.
Ústav soudního znalectví v dopravě
Ing. Eva Endrizalová, Ph.D.
Ústav letecké dopravy
doc. Ing. Zuzana Radová, Ph.D.
Ústav dopravních prostředků
Ing. Patrik Horažďovský, Ph.D.

Ústav dopravní telematiky


Studentská porota:

Martin Štekl
 
Jakub Ťukal
 
Jakub Voříšek